Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór 2/2020

Nabór 2/2020

Numer naboru 2/2020

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach
ul. Stefana Okrzei 16


zatrudni pracownika na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach w wymiarze 0,5 etatuZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 

1) Obsługa systemu finansowo —księgowego w programie Vulcan, dekretowanie, księgowanie  
    operacji gospodarczych związanych z dochodami
wydzielonymi,

2) Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT, bieżąca analiza  
       i  uzgadnianie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, JPK);

3) Wystawianie faktur VAT sprzedaży, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dla celów

    rozliczenia podatku VAT

4) Prawidłowe, rzetelne przygotowywanie umów w jednostce zgodnie z obowiązującymi

    Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gliwice oraz obowiązującymi procedurami w jednostce,

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Spełnienie warunków określonych w artykule 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 z późń. zm.)


Wymagania dodatkowe:

- Bardzo dobra znajomość obsługi środowiska  Word, Excel;

- Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu ;

- Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 0,5 etatu.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

List motywacyjny;
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy       
lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
 przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności    
 instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności   
 dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
 rekrutacji.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 18.12.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 02 42 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

mgr Małgorzata Semik

 

Okres publikacji od 08-12-2020 godz. 00:00


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-12-08 12:29:35
Informację wprowadził do BIP Ewa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-08 12:29:35
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-14 11:46:38
2 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 14:36:39
3 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 14:34:50
4 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 14:30:52
5 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 14:06:34
6 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 12:29:42
7 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-08 12:29:40
8 Utworzenie dokumentu Ewa Kubis2020-12-08 12:29:35