Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Nabór 3/2020

Nabór 3/2020

Numer naboru 3/2020

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach
ul. Stefana Okrzei 16


zatrudni pracownika na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach w wymiarze 1 etatuZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

1) pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności

2) prowadzenie rachunków jednostki

3) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

6) prowadzenie konta dochodów wydzielonych, dochodów budżetowych, ZFŚS,

7) pomoc przy sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz.

 Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Wykształcenie wyższe (kierunek finanse, rachunkowość lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym)
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty,
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, przepisy o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji,
 • Znajomość oprogramowania Vulcan Finanse, Płace, KSAT, Płatnik, Majątek
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 1 etat.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

List motywacyjny;
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub

zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i

korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

rekrutacji.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 22.12.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 02 42W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

mgr Małgorzata Semik

 

Okres publikacji od 14-12-2020 godz. 00:00

 


Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-12-14 12:00:45
Informację wprowadził do BIP Ewa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-14 12:00:45
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Ewa Kubis2020-12-15 13:59:08
2 Utworzenie dokumentu Ewa Kubis2020-12-14 12:00:45