Gliwice, 03-11-2020 r.
 
Oznaczenie sprawy: ZSP8.26.2.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 350 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice e-mail: sekretariat@zsp8.gliwice.eu tel. +48 32/2310242 fax +48 32/00  
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".  
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 45.21.42.00-2 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem kod CPV: 45.26.28.00-9 - nazwa: Rozbudowa budynków kod CPV: 45.26.24.20-1 - nazwa: Wznoszenie konstrukcji obiektów kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV: 45.30.00.00-0 - nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach kod CPV: 45.45.30.00-7 - nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne kod CPV: 45.23.32.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie różnych nawierzchni kod CPV: 45.11.27.23-9 - nazwa: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach przy ul.Okrzei 16 i obejmują rozbudowę budynku o sześciooddziałowe przedszkole wraz z budową placu zabaw.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku 6.1 do SIWZ - dokumentacji projektowej: "Rozbudowa parteru budynku szkoły celem utworzenia sześcioodziałowego przedszkola wraz z budową placu zabaw - opracowanej przez pracownię projektową RENSTUDIO;- załączniku nr 6.2 do SIWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SIWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający oczekuje od wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. Zamawiający oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( z późń. zm.) a zwłaszcza art. 29 do 31.Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, ze względu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez zamawiającego. 

Wymagany termin gwarancji: Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt oraz koszt przeglądów okresowych w czasie gwarancji., Wymagany termin rękojmi: Wymagany termin rękojmi: minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być równy terminowi gwarancji. .

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty związane z wykonaniem zamówienia, które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pózn. zm.). 2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania,Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę:- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji tych czynności. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty, o których mowa w pkt. 1. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

 
5. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp
1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
7. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: Ostateczny termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2022 r. W roku 2020 Zamawiający przewiduje zaangażowanie środków finansowych w  realizacji zamówienia do poziomu 600 000,00 złotych.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
9. Warunki udziału w postępowaniu
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia: .1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych) udokumentowane w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.2. Osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych przychód ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł) netto w każdym roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.3. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100 )4. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min. 15 pracowników w każdym roku.W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 3. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej:1. minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia t.j. polegających na budowie (rozbudowie) budynku placówki oświatowej wraz z niezbędną infrastrukturą :instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, oraz zagospodarowaniem terenu wraz budową placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii ′in situ" (wylewanej na placu budowy), wykonanej w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.2.minimum trzech robót budowlanych polegających na  wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem, przebudową lub modernizacją czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 . 3. minimum trzech robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną "In situ" (wylewaną na placu budowy)
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: 1. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimum jedną robotą budowlaną na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót. 2. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub równorzędne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;3. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzędne i  co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp, 2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp  
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
 • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 18 do SIWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3. UWAGA Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"
 • 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
  2) Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
  "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola."
  3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.
  13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  14. Wymagania dotyczące wadium
  1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50000,00 pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100,
  2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
  3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
  4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 33 1050 1285 1000 0022 8917 4936,
  5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach, Gliwice, ul. Okrzei 16, sekretariat,
   
  15. Termin związania ofertą
  1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  16. Opis sposobu przygotowania oferty
  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:
  a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,
  b) wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,
  c) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
  5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
  6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem, 9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
  10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: 11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 17 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

  14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

  "Oferta w postępowaniu pod nazwą:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. Nie otwierać przed 18-11-2020 r. godz. 09:15 "

  17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  1) oferty należy złożyć do dnia 18-11-2020 r. do godz. 09:00  Miejsce składania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach, Gliwice, ul. Okrzei 16, sekretariat; w przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
  2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18-11-2020 r. o godz. 09:15  . Miejsce otwarcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach, Gliwice, ul. Okrzei 16, sekretariat,
   
  18. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
  4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
  5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
  6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
  7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
   
   
  19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.  
  20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
    1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  czas realizacji Wb=15,00 T=[(Tmin/Tof) x Wb] x100 pkt gwarancja i rękojmia Wc=10,00 GiR = [(GiRof/60) x Wc] x 100 pkt doświadczenie zawodowe kierownika budowy Wd=15,00 wg opisu poniżej x Wd
  gdzie:
  Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty C - liczba punktów w kryterium cena T – liczba pkt w kryterium czas realizacji Tmin- najkrótszy podanych w ofertach czas realizacji w dniach Tof - czas realizacji badanej oferty w dniach GiR – liczba punktów w kryterium gwarancja in rękojmia GiRof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty D – liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy Wa, Wb, Wc, Wd – waga w ocenianym kryterium Całkowita liczba punktów jest równa sumie C +T + GiR +D -- w kryterium „czas realizacji zamówienia”,; w trakcie badania oferty, zostanie przyjęty czas realizacji podany przez Wykonawcę w ofercie, który powinien być ustalony na podstawie opracowanego w formie tabelarycznej harmonogramu ( z uwzględnieniem możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w czasie i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki) , potwierdzającego określenie planowany czas trwania realizacji w dniach poszczególnych etapów zamówienia. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100 x Wa. - w kryterium „termin gwarancji i rękojmi” termin gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach (minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót). Zaoferowanie terminu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma 15 punktów. Zaoferowanie terminu krótszego niż 24 miesiące będzie uznane jako niezgodne z z treścią SIWZ. Pozostawienie pola pustego w druku oferty będzie uznane za wskazanie 24 miesięcy terminu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji musi być równy terminowi rękojmi. Zaoferowanie różnych terminów gwarancji i rękojmi będzie uznane jako niezgodne z treścią SIWZ. - w kryterium „doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu”; Wykonawca otrzyma 20 pkt. za każdy wykazaną budowę zrealizowaną, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu robotą budowlaną polegającą na wykonaniu robót remontowo-budowlanych terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2. Punkty będą przyznawane na podstawie danych zawartych w druku oferty. wskazane roboty muszą być identyfikowalne dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania minimum : nazwy zamawiającego, nazwy zamówienia , okresu realizacji przywoływanej inwestycji oraz wskazania, czy w okresie prowadzenia przedmiotowych robót obiekt był czynny. Brak danych będzie skutkował brakiem nie przyznania punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100 x Wd  
  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
   
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
  2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
   
  21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
  5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat  wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
  1)przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - zawartej na czas obowiązywania umowy - ubezpieczenia OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody powstałe z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość udzielanego zamówienia publicznego. 2) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób i wykaz doświadczenia zawodowego - wg wzorów załączniki SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu 3) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy zgodny z formularzem cenowym.4) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy planowanej realizacji robót zgodny z pozycjami formularza cenowego.4) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zestaw dokumentów potwierdzających spełnienie minimalnych warunków (określonych w dokumentacji projektowej) dla oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań materiałowych: - dotyczy nawierzchni placu zabaw a) karta techniczna nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw potwierdzająca spełnienie wymogów określonych w dokumentacji technicznej potwierdzona przez jej producenta b) dokument wydany przez uprawnioną instytucję potwierdzający wysokość upadku wymaganą przez Zamawiającego c) atest higieniczny PZH lub równoważny.- dotyczy urządzeń zabawowych placu zabaw a) karty techniczne wszystkich urządzeń zabawowych potwierdzające parametry urządzeń wymagane przez Zamawiającego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Karty techniczne winny być potwierdzone przez ich producenta o możliwości wykonania zgodnie z urządzeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej b) certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009 c) oświadczenie o deklarowanym okresie gwarancji, potwierdzonym przez producenta elementów wyposażenia placu zabaw, d) oświadczenie producenta urządzeń zabawowych o możliwości wykonania i montażu lub udzielenia autoryzacji wykonawcy na montaż urządzeń. Oświadczenie powinno być wystawione dla wykonawcy na realizację będącą przedmiotem niniejszego postępowania
  22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 2,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp, 4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp , 5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości zabezpieczenia, 8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
  9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia,
  10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 33 1050 1285 1000 0022 8917 4936 - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
   
  23. Istotne postanowienia umowy
  1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 2) ostatnia część wynagrodzenia musi wynosić 10,00% wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
  24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
  1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach: 1) działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót. Fakt ten musi zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu 3) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 4) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 5) wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 6) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 7) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 8) rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 9) zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 10) podpisania aneksu o roboty dodatkowe, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie objętych zamówieniem podstawowym 11) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 12) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 13) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót14) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 15) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 16) nieterminowego przekazani placu budowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 17) zmiany technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 19) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności 20) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, 21) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby prowadzonego postępowania Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 22) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania 23) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie, 24) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych, 25) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 26) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii, 27) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 28) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i uruchomieniu obiektu, 29) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,30) wniosku Wykonawcy o cesje wierzytelności na rzecz podwykonawcy 31) Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 33) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 34) Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 35) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustępu 2 niniejszego paragrafu przyjęcie przez Zamawiającego dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją niniejszej umowy zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy
   
  25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
   
   
  26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

  1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

  27. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

  1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

  28. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zsp8.edu.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. numer sprawy: ZSP8.26.2.2020 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  29. Załączniki do specyfikacji
  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz cenowy, 5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy 7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz robót budowlanych, 9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób, 10) ZAŁĄCZNIK NR 18 - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników 11) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 12) ZAŁĄCZNIK NR 17 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

  13) ZAŁĄCZNIK NR 11 -wzór dokumentu gwarancyjnego, 14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robót BEZ UDZIAŁU Podwykonawców, 15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót Z UDZIAŁEM Podwykonawców, 16) ZAŁĄCZNIK NR 15 -oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 17) ZAŁĄCZNIK NR 16 - oświadczenie podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu do długu, 18) ZAŁĄCZNIK NR 12 - oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę,

   
  Dyrektor Jednostki
   
  03-11-2020 r.  Małgorzata Semik  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)