oznaczenie sprawy ZSP8.26.2.2020
 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 5 517 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
InterHall Sp. z o.o
Milowicka 1F  40-312 Katowice
10 098 996,06 
31.03.2022 (165 dni)
5 lat
Zgodnie z SIWZ. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy: 5 budów.
 
Ewa Kubis ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)