ZSP8.26.2.2020
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp   Data wszczęcia postępowania:
03-11-2020 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):  unieważnienie postępowaniapostępowanie zakończone bez zawarcia umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
  20-11-2020 20-11-2020r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 20-11-2020 nr ogłoszenia 510232861-N-2020
Wartość zawartej umowy
netto: zł
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 i 7 Ustawy PZP. Cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz wady dokumentacji technicznej uniemożliwiają na tym etapie podpisanie umowy w sprawie zamówienia.