ZAŁĄCZNIK NR 17
Oznaczenie sprawy: ZSP8.26.3.2020 
 
______________________________________________________________ nazwa (firma) wykonawcy
______________________________________________________________
______________________________________________________________ adres wykonawcy
 
INFORMACJE
potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. (2)
oświadczamy, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stanowią one informacje ....................................................................................................................                                                       (należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą) Informacje te, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Uprawniony do korzystania z tych informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, następujące działania w celu utrzymania ich w poufności: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
  
 
 
 
 
________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
________________________________ podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej