oznaczenie sprawy: ZSP8.26.3.2016

 
 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8


zawiadamia o unieważnieniu postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Modernizacja obiektu - adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ulicy Stefana Okrzei 16 w Gliwicach.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Wartość oferty, która mogła by być uznana za najkorzystniejszą według kryterium ocen SIWZ, przewyższa wartość środków jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

 


 


Sekretarz Szkoły

21-07-2016 r. Jadwiga Zielińska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

21-07-2016 r. Małgorzata Semik

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)

 

Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
 
____________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie zawiadomienia