Oznaczenie sprawy: ZSP8.26.5.2016
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Modernizacja obiektu - adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice.

Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Termin składania ofert: 25-07-2016 r. do godz. 09:00.

 

W ogłoszeniu powinno być:

Termin składania ofert: 09-08-2016 r. do godz. 09:00.
 

 

 

Sekretarz Szkoły
 
26-07-2016 r.  Jadwiga Zielińska
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
26-07-2016 r.  Ewa Łabeńska-Cypcar
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   
 
__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia