Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8  
 
 
ZSP8.26.5.2016 Gliwice,   r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja obiektu - adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

MODYFIKACA SIWZ

jest:
Rozdział 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „14. Opis sposobu przygotowania oferty” punkt 10)

10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Modernizacja obiektu - adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16

Nie otwierać przed 25-07-2016 r. godz. 09:15 "

powinno być:

Rozdział 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „14. Opis sposobu przygotowania oferty” punkt 10)

10) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Modernizacja obiektu - adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16

Nie otwierać przed 09-08-2016 r. godz. 09:15 "

jest:
Rozdział 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”

1) oferty należy złożyć do dnia 25-07-2016 r. do godz. 09:00 Miejsce składania: siedziba Zamawiającego. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25-07-2016 r. o godz. 09:15 . Miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego.

powinno być:

Rozdział 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
1) oferty należy złożyć do dnia 09-08-2016 r. do godz. 09:00 Miejsce składania: siedziba Zamawiającego. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09-08-2016 r. o godz. 09:15 . Miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego.
 

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09-08-2016 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - siedziba Zamawiającego. w dniu 09-08-2016 r. o godz. 09:15.
 
  Z poważaniemKopia aa.
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
ul. Stefana Okrzei 16
44-100 Gliwice


tel. +48 32 231-02-42
fax +48 32 231-02-42
sekretariat@zsp8.gliwice.eu