Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8  
 
 
ZSP8.26.5.2016 Gliwice,  29-07-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja obiektu - adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Ze względu na niezgodność przedmiaru co do formy wynikającej z właściwego rozporządzenia anuluje się, załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar na wykonanie robót branży sanitarnej dla zakresu objętego zamówieniem i wprowadza się nowy przedmiar będący załącznikiem do niniejszej modyfikacji.
Przedmiar nie uległ zmianie pod względem ilości i zakresu robót wobec powyższego nie zmienia się terminu na składanie ofert. Dokona zmiana ma znaczenie tylko co do formy przedmiaru.

Załącznik:
1. plik o nazwie: 2-promesa-2016-SP 18_Instalacje sanitarne_v2-pdm-pop.pdf
 

 
 
  Z poważaniemKopia aa.
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
ul. Stefana Okrzei 16
44-100 Gliwice


tel. +48 32 231-02-42
fax +48 32 231-02-42
sekretariat@zsp8.gliwice.eu