oznaczenie sprawy: ZSP8.26.2.2017

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Adaptacja sal, pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Modzelewski
ul. Sokolska 80/211, 40-087 Katowice z ceną 208 941,68 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
BM Budowa sp. z o. o.
ul .Kolista 25,
40-486 Katowice
57,36
40,00
97,36
2.
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3 ,
44-100 Gliwice
56,98
40,00
96,98
3.
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
58,32
40,00
98,32
4.

MIWA sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolności 63 ,
41-800 Zabrze
58,16
40,00
98,16
5.

Zakład Remontowo Budowlany Piotr Boguszewski
ul. Jesionowa 24,
43-190 Mikołów
52,06
20,00
72,06
6.

Maciej Stryjewski
ul. Słoneczna 16,
44-100 Gliwice
50,96
40,00
 90,96
7.

Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Modzelewski
ul. Sokolska 80/211,
40-087 Katowice
60,00
40,00
100,00


Sekretarz Szkoły

12-05-2017 r. Jadwiga Zielińska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

12-05-2017 r. Małgorzata Semik

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)