oznaczenie sprawy: ZSP8.26.3.2017

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27, 42-600 Tarnowskie Góry z ceną 74 535,65 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27,
42-600 Tarnowskie Góry
60,00
33,33
93,33
2.
Firma ELKO Jacek Bzdok
ul. Korczoka 21,
44-103 Gliwice
52,84
40,00
92,84


Sekretarz Szkoły

20-07-2017 r. Jadwiga Zielińska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

20-07-2017 r. Małgorzata Semik

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)