Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Wynik naboru na stanowisko Samodzielnego Referanta w ZSP8

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 W GLIWICACH

NA STANOWISKO: samodzielny referent w wymiarze 0,5 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i: Ewelina Kopeć zamieszkała w Rudzie Śląskiej

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Kopeć uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

Wynik naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 W GLIWICACH

NA STANOWISKO: zastępcy głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i: Izabela Hurec zamieszkała w Gliwicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Hurec uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.

Nabór 3/2020

Numer naboru 3/2020

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach
ul. Stefana Okrzei 16


zatrudni pracownika na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach w wymiarze 1 etatuZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

1) pełnienie obowiązków głównego księgowego w razie jego nieobecności

2) prowadzenie rachunków jednostki

3) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

6) prowadzenie konta dochodów wydzielonych, dochodów budżetowych, ZFŚS,

7) pomoc przy sporządzaniu obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz.

 Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Wykształcenie wyższe (kierunek finanse, rachunkowość lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym)
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji.Wymagania dodatkowe:

 • Podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty,
 • Podstawowa znajomość aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, przepisy o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
 • Znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji,
 • Znajomość oprogramowania Vulcan Finanse, Płace, KSAT, Płatnik, Majątek
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 1 etat.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

List motywacyjny;
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub

zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i

korzystaniu z pełni praw publicznych;
Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów

rekrutacji.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 22.12.2020 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 02 42W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

mgr Małgorzata Semik

 

Okres publikacji od 14-12-2020 godz. 00:00

 

Nabór 2/2020

Numer naboru 2/2020

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach
ul. Stefana Okrzei 16


zatrudni pracownika na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach w wymiarze 0,5 etatuZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 

1) Obsługa systemu finansowo —księgowego w programie Vulcan, dekretowanie, księgowanie  
    operacji gospodarczych związanych z dochodami
wydzielonymi,

2) Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT, bieżąca analiza  
       i  uzgadnianie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, JPK);

3) Wystawianie faktur VAT sprzedaży, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży dla celów

    rozliczenia podatku VAT

4) Prawidłowe, rzetelne przygotowywanie umów w jednostce zgodnie z obowiązującymi

    Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gliwice oraz obowiązującymi procedurami w jednostce,

Wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w księgowości
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.
 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 • Spełnienie warunków określonych w artykule 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 z późń. zm.)


Wymagania dodatkowe:

- Bardzo dobra znajomość obsługi środowiska  Word, Excel;

- Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu ;

- Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym. 0,5 etatu.Informacja nt. wymaganych dokumentów:

List motywacyjny;
CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy       
lub zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
 przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności    
 instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności   
 dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
 rekrutacji.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 18.12.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta”.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie . Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2021r.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 231 02 42 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
3%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

mgr Małgorzata Semik

 

Okres publikacji od 08-12-2020 godz. 00:00

Wynik naboru na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 W GLIWICACH

NA  STANOWISKO: zastępcy głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy został/a wybrany/a Pan/i:  Izabela Kinek-Dirska zamieszkała w Knurowie 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Kinek-Dirska uzyskała pozytywne wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje na aplikowane stanowisko.