Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inne przetargi

Inne przetargi

                                                                                                  

Informacja

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na  „usługę cateringową dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadówi podwieczorków”

 wybrana została oferta  złożona przez: Manager Pol , Zabrze

Wykonawca spełnia warunki na podstawie kryteriów opisanych do składania ofert.          
                       
                                                                                                                            Dyrektor ZSP8

         

 

 

                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                                         z dnia 26.07.2023r.

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

(bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania

Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn.zm.)

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 w GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Stefana Okrzei 16

tel. 32 231 02 42 e-mail: sekretariat@zsp8.gliwice.eu

adres strony internetowej: www.zsp8.edu.pl

Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów
i podwieczorków”

 

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH  - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA

Zapytanie ofertowe catering ZSP8

załącznik nr 1 (2)

Załącznik nr 4 do procedury zamówień poniżej 130 tys. Formularz Oferty ZSP8 (1)-5

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów i podwieczorków zostało unieważnione.

Sineo+ 250i23062910551_0001-2

Sineo+ 250i23062910551_0002-1  

Sineo+ 250i23062910551_0003-1

 

 

załącznik nr 1-1

Załącznik nr 4 do procedury zamówień poniżej 130 tys. Formularz Oferty ZSP8 (1)-2

____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczą sprzętu komputerowego-ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Sineo+ 250i22111514150  zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514170-1  zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514180-1 zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514171-1 zapytanie ofertowe

 

 

SKMBT_C28021061012490_0002

SKMBT_C28021061012490_0001  

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 tysięcy zł

 

 

 

     …………………………………

      Pieczęć Wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w wyniku zapytania ofertowego, o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych dla zadania pn.:

Dostarczenie 25 szt. Tabletów spełniających wymogi zamieszczone w Zapytaniu Ofertowym

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon, adres e-mail:

 

 

 

 

 1. Cena ofertowa zamówienia:

Lp.

Nazwa produktu

Cena

jednostkowa

netto za szt/kg

Ilość

Rodzaj miary

Cena

łączna

netto (kol. 3 x kol. 4)

Stawka Vat - %

Cena łączna brutto (kol. 6 + kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna cena ofertowa za całość zamówienia:

 • Netto                                    ………………….                                                                              
 • Należny podatek VAT  ………………….                                
 • Brutto                                   ………………….

 

Termin wykonania* …………………………………………………………………..

Okres gwarancji*…………………………………………………................................

Inne odnoszące się do przedmiotu oferty*……………………………………….....

*niepotrzebne skreślić

                      

 1. Niniejszym oświadczam, że:
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym.
 • Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymogi określone w specyfikacji.
 • Oświadczamy, że posiadamy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zamówienia.
 • Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty Oferenta ( np. transport, wniesienie, uruchomienie itp.)
 • Zobowiązujemy się do realizacji usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym

pod rygorem odstąpienia od zamówienia i naliczenia kary.

 • Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Data i podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

_________________________________________

 

Sineo+ 250i22061412480-2

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:04:58
Informację wprowadził do BIPEwa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:04:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycjaEwa Kubis2020-09-21 06:47:05
2edycjaEwa Kubis2020-09-21 07:02:57
3edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:22:39
4edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:33:47
5edycjaEwa Kubis2021-06-10 10:04:04
6edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:16:50
7edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:33:53
8edycjaEwa Kubis2021-06-10 14:07:00
9edycjaEwa Kubis2021-06-28 12:46:23
10edycjaEwa Kubis2022-05-18 09:48:42
11edycjaEwa Kubis2022-05-18 09:49:24
12edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:06:35
13edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:06:37
14edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:08:23
15edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:08:24
16edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:16:07
17edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:18:16
18edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:18:17
19edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:36:00
20edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:41:39
21edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:42:04
22edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:57:33
23edycjaJoanna Zielińska2023-07-14 10:43:57
24edycjaJoanna Zielińska2023-07-14 10:44:01
25edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:03:40
26edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:09:29
27edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:14:54
28edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:18:21
29edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:18:22
30edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:19:15
31edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:19:35