Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inne przetargi

Inne przetargi

SKMBT_C28021061012490_0001

SKMBT_C28021061012490_0002

 

Załącznik nr 4 do procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 tysięcy zł

 

 

 

     …………………………………

      Pieczęć Wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w wyniku zapytania ofertowego, o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych dla zadania pn.:

Dostarczenie 25 szt. Tabletów spełniających wymogi zamieszczone w Zapytaniu Ofertowym

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon, adres e-mail:

 

 

 

 

 1. Cena ofertowa zamówienia:

Lp.

Nazwa produktu

Cena

jednostkowa

netto za szt/kg

Ilość

Rodzaj miary

Cena

łączna

netto (kol. 3 x kol. 4)

Stawka Vat - %

Cena łączna brutto (kol. 6 + kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna cena ofertowa za całość zamówienia:

 • Netto                                    ………………….                                                                              
 • Należny podatek VAT  ………………….                                
 • Brutto                                   ………………….

 

Termin wykonania* …………………………………………………………………..

Okres gwarancji*…………………………………………………................................

Inne odnoszące się do przedmiotu oferty*……………………………………….....

*niepotrzebne skreślić

                      

 1. Niniejszym oświadczam, że:
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym.
 • Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymogi określone w specyfikacji.
 • Oświadczamy, że posiadamy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zamówienia.
 • Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty Oferenta ( np. transport, wniesienie, uruchomienie itp.)
 • Zobowiązujemy się do realizacji usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym

pod rygorem odstąpienia od zamówienia i naliczenia kary.

 • Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Data i podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:04:58
Informację wprowadził do BIPEwa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:04:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycjaEwa Kubis2020-09-21 06:47:05
2edycjaEwa Kubis2020-09-21 07:02:57
3edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:22:39
4edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:33:47
5edycjaEwa Kubis2021-06-10 10:04:04
6edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:16:50
7edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:33:53
8edycjaEwa Kubis2021-06-10 14:07:00
9edycjaEwa Kubis2021-06-28 12:46:23